วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมรโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจักการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพิ้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้วัตถุประสงค์
.....เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
.....1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
.....2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
.....3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
.....4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
.....5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
.....6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
.....7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
.....8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์แต่ละประเภทได้
.....9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยี่สารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้                                                     *****************
ความซื่อสัตย์ ( Integrity )
.....ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และ ไม่หลอกหลวงหรือมีความจริงใจ ทั้งในการพูดหรือปฏิบัติ โดยจะพูดและปฏิบัติตรงตามความคิด ทั้งต่อตนและต่อผู้อื่น  ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น การไม่เข้าข้างตนเอง  การไม่โยนความผิดให้คนอื่น ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นย่อมเกิดจากจิตที่มีความเมตตาและมีความยุติธรรม  ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และเกิดสิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือ เราอาจพูดง่ายว่าคนที่ซื่อสัตย์ก็ คือ คนที่เป็นคนตรง ประพฤติสิ่งใดด้วยน้ำใสใจจริง ไม่แสร้งทำนั่นเอง


INTEGRITY.
.....Integrity means conduct and sincerity cannot betray deceitful and traitorous does not mislead or sincerity in saying or doing, saying and doing to meet all their ideas, and others connected Integrity yourself — not  sympathize ourselves. Not yonklong Does not create hidden superiority and inferiority, except not. Integrity to others may arise from the spirit and mercy desire that others are happy and what good things in society without hope we might yield or speak simple Integrity people who would behave exactly as do not make transparent water with pretend themselves.


คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์
.....คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความสื่อสัตย์ เช่น สุจริต ยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
.....สุจริต หมายถึง ความประพฤติดีงาม ความประพฤติชอบ
.....ยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล
.....คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี หน้าที่อันพึงมีอยู่ในตัว คุณลักษณะ หรือ สภาวะ
.....ภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ
.....จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตน 
.....การดำเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะ  กาลเทศะ  และเหตุการณ์ในปัจจุบัน


Words with meanings similar to Integrity.
.....Words have meanings similar to the ethical virtues such as Integrity, media justice, Integrity.
.....Truthful means good beautiful Conduct like
.... Justice means fairness legitimacy he reasons.

.....Citizenship means you pretty good Duties of the Feature or State within the human mind is correct. Nice, which is a condition name, State,In the mind
.....Ethical meaning Dharma as practices. Behaviour as their operating model Actions appropriate to their condition as propriety and current events.


ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์
.....ความซื่อสัตย์ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ยังส่งผลไปถึงชุมชน สังคม และประเทศชาติด้วยเพราะเราประพฤติตรง ไม่คดโกง ไม่โกหก ทั้งทางการปฎิบัติและการคิด จึงเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในสังคมได้อย่างจริงใจ เราจึงเป็นผู้มีเกียรติ ดังคำพูดที่ว่า "คนเราจะบรรลุถึงเกียรติได้ก็เพราะความซื่อสัตย์"
ย่อมจะทำให้สังคมและประเทศชาติ มีความมั่นคงและสงบสุข ซึ่งจะส่งผลดีต่อตนเองและทุกคนนั่นเอง

Benefits and value of Integrity.
.....Integrity, benefit themselves and others the result to the social community and nation by because we conduct directly. Not dishonest not to deceive both of batlae thinking it is an accepted religion of the people in society have truly, we have the honour to speak words that "everyone we met to honour because integrity. " will inevitably make the society and country. A stable peace which will benefit yourself and everyone there.


พฤติกรรมความซื่อสัตย์จาก ICT
.....สื่อ ICT ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทุกคน มันจะมีอิทธิพลขึ้นเรื่อยๆและเรามักใช้เวลาส่วนมากไปกับสื่อ  สื่อมีทั้งสื่อที่ดีและไม่ดี สื่อที่ดีก็จะให้คุณ เป็นประโยชน์ต่อเราสามารถศึกษาหาความรู้ได้ ให้ความสนุกเพลิดเพลิน สะดวกสบายต่อการสื่อสารในโลกออนไลน์ แต่ถ้าเราเลือกใช้สื่อที่ไม่ดีหรือใช้แบบผิดๆ เช่น เล่นเกม ดูหนังโป๊ะ แชทไปเรื่อยเปื่อย เราก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเราที่จะเลือกว่าควรใช้สื่ออย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
" แล้ววันนี้คุณคิดว่าคุณได้ใช้สื่อ ICT ในทางที่เหมาะสมแล้วหรือยัง ?"

Behaviour,Integrity, and  ICT
.....Current ICT media into a role in our daily life, everyone. It will increasingly influence and we often spend most of the media. The media have both good and bad media. The media will give you useful, we can study for knowledge, enjoy fun. Convenient to communicate in the online world. But if we choose bad media, or use a very incorrect, play games. See leather pontoon channel an Cromartie, we will not benefit at all. Nevertheless, depending on whether we should use the media to do so will be utilized.
"Now you think you have the appropriate media and ICT in finance?"

>>เรามาศึกษาเนื้อหาสาระความซื่อสัตย์จากเพลงกันค่ะ<< &  @_@??

เพลง:ยังคอย
ศิลปิน:พงษ์สิทธิ์(ปู)คำภีร์
.....เพลงนี้สื่อถึงความรักที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์ในรักต่อผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม แม้เธอจะทิ้งไปมีคนรักใหม่ก็ตาม ถึงเขาจะทนไม่ได้ที่จะเห็นภาพเช่นนั้น แต่ก็ยังรักผู้หญิงคนนี้อยู่ตลอดเวลาและยังรอคอยที่เธอจะกลับมาหาแม้รู้ว่าไม่มีทางก็ตาม
เพลง:ความซืื่อสัตย์
ศิลปิน:บอดี้แสลม
.....เพลงนี้เป็นเพลงที่ผู้ชายคนหนึ่งยังซื่อสัตย์ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลง แม้ความซื่อสัตย์ของเขาจะไม่เหลือใครแล้วก็ตาม เขาก็ยังรักผู้หญิงคนหนึ่งคนนี้คนเดียวทั้งใจเสมอ แม้ตัวเองจะต้องอยู่คนเดียว
เพลง:ไอ้ใบ้
ศิลปิน:มาลีฮวนน่า
.....เพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายลึกซึ้งกว่าคำพูดใดๆ เป็นเพลงที่ผู้ชายที่เป็นคนใบ้พูดไม่ได้คนหนี่งได้หลงรักผู้หญิงคนหนึ่งอย่างหมดหัวใจ ถึงจะโดนเธอให้ความหวัง หลอกลวงและทิ้งไปเหลือเพียงแต่เสื้อลายที่เธอซื้อให้ไว้ดูต่างหน้า ขนาดซื้อให้ใบ้ยังไม่เอามาใส่เลยเพราะกลัวมันจะเก่า รักษามันอย่างดี  ถึงยังไงไอ้ใบ้ก็ยังรักอยู่ และ ถ้าเขาพูดได้เขาคงขอร้อง อ้อนวอน ไม่ให้เธอจากไปเป็นแน่


คำสุภาษิตคำพังเพยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์
.....ปากว่าตาขยิบ ( Overtly agree but coertly oppose )
.....หมายถึง การพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งถือว่าไม่รักษาคำพูด
.....คำพูดของคนซื่อสัตย์ก็ดีเท่ากับคำสัญญาของเขา ( An honest man's word is as good as his bond. )
.....หมายถึง คนที่เป็นคนรักษาคำพูด แม้ไม่ได้พูดว่าจะสัญญาก็เหมือนสัญญาเอาไว้
.....คนโกหกเลวกว่าหัวขโมย ( A liar is worse than a thief.)
.....หมายถึง คนที่เป็นขโมยเรายังรู้ว่าเขาจะขโมย แต่คนโกหกเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นคนโกหก
.....และจะโกหกอะไรกับเรา
.....เป็นคนโง่ดีกว่าเป็นคนโกง ( Better be a fool than a knave. )
.....หมายถึง คนโง่คือคนที่ไม่ฉลาดพูดจาซื่อๆ ตรงไปตรงมาไม่ได้คิดอะไร แต่คนโกงเป็นคนที่ไม่
.....ซื่อสัตย์ต่อคำพูดและการกระทำของตน เอาเปรียบผู้อื่นจึงถือว่าเลว ฉะนั้นโง่ซะดีกว่าถ้าเราจะเลว
......สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์ ( Truth fears no trial. )
.....หมายถึง คนที่พูดจริงทำจริงถือเป็นคนมีความซื่อสัตย์ จึงจะไม่กลัวการพิสูจน์ใดๆ
การประพฤติตนอย่างซื่อสัตย์ของฉัน
.....ไม่เข้าเรียนสาย
.....ไม่โดดเรียน
.....ตั้งใจเรียน
.....แต่งตัวถูกระเบียบ เรียบร้อย
.....ไม่พูดจาหยาบคาย
.....ไม่โกหกพ่อแม่
.....ไม่ลักขโมย
.....ไม่ดื่มสุรา สิ่งมึนเมา
.....ไม่สูบบุหรี่
.....ไม่เป็นอันธพาล